Tehnoloģiju, modelisma un viedās elektronikas pulciņš
Nāc pulciņā!

Pulciņa organizācija:

2020./2021. mācību gadā pulciņa nodarbības notiek 1 reizi nedēļā - ceturtdienās.

Pulciņa nodarbība ilgst 2 mācību stundas (2 x 40 min) ar 10 minūšu starpbrīdi. Nodarbības notiek ceturtdienās no plkst. 15:30 līdz plkst. 17:00. Dalības maksa 35 eiro mēnesī.

Tehnoloģiju, modelisma un viedās elektronikas pulciņa mērķi:

 • Racionāla audzēkņu brīvā laika izmantošanas organizēšana, apgūstot vispārējas zināšanas par tehnoloģijām, modelismu un viedo elektroniku un sākot praktiski tajās darboties.
 • Veicināt audzēkņa radošās personības veidošanos un attīstību, apgūstot ar tehnoloģijām, modelismu un viedo elektroniku saistītās zināšanas tālāk, nostiprinot prasmes un “pielaikojot” savas intereses un nozares sniegtās iespējas.

 Tehnoloģiju, modelisma un viedās elektronikas pulciņa uzdevumi: 

Pulciņa audzēkņi, atkarībā no vecuma un individuālajām spējām un interesēm:

 • Iepazīstas ar elementārajiem darba drošības un elektrodrošības noteikumiem.
 • Apgūst modelisma, viedās elektronikas un tehnoloģiju jomu pamatus.
 • Apgūst praktiskas iemaņas lodēšanā, elektronikas risinājumu izstrādē un montāžā.
 • Apgūst kokapstrādes tehnoloģiju pamatus.
 • Apgūst metālapstrādes tehnoloģiju pamatus.
 • Iemācās pielietot mēraparātus un nostiprina zināšanas par mērvienībām.
 • Gūst priekšstatu par mūsdienu elektronisko ierīču uzbūvi, darbību, izmantošanas iespējām un bīstamības faktoriem.
 • Praktiski izplāno un izveido dažādus objektus un iekārtas.
 • Atbilstoši savam vecumam un zināšanu līmenim, piedalās izstādēs, sacensībās, skatēs un konkursos.

Programmas īstenošanas laiks: Interešu izglītības pulciņš “Tehnoloģijas, modelisms un viedā elektronika” savu darbību turpina jau trešo mācību gadu un nodarbības 2019./2020. māc. gadā uzsāka no 9. septembra.

Programmas īstenošanas forma. Apmācība tiek organizēta pulciņa formātā, ar individuālu pieeju katram dalībniekam.

Mērķauditorija. Vispārizglītojošo skolu audzēkņi, vecumā no 7 līdz 13 gadiem, ar vēlmi praktiski darboties (1. - 7.klase)

Grupā ir ne vairāk kā 24 audzēkņi, kas ir praksē pārbaudīts optimālais skaits. Mācības sastāv no praktiskajām nodarbībām. Teorija – ne vairāk kā 1/5 daļa no nodarbības ilguma tiek apgūta grupās, radošas sarunas formā, piesaistot konkrētās nodarbības tēmai. Praktiskajā darbā ir individuāla pieeja katram audzēknim. Izveidotie modeļi paliek dalībnieku rīcībā.

Programmas īstenošanas plānotie rezultāti: 

 • Iegūtas zināšanas un prasmes modelismā un viedās elektronikas jomā un tehnoloģijās atbilstoši apmācības gada līmenim.
 • Apgūtas prasmes lietot darbarīkus, ievērot elektrodrošības un darba drošības noteikumus.
 • Praktiski pagatavotas,savam vecumam un zināšanu līmenim atbilstošas, konstrukcijas un modeļi.
 • Radusies apziņa, ka interese par tehnoloģijām un inženierzinātnēm var tikt saistīta ar nākotnes nodarbošanos.
 • Iegūts augstāks pašvērtējums un atzinības izstādēs, skatēs un sacensībās.
 • Attīstītas un izkoptas socializācijas un sadarbības prasmes, darbs grupā un individuāli, atbildības sajūta par paša rīcību un paveikto.
 • Izveidotie modeļi un konstrukcijas paliek dalībnieka rīcībā.
0

Pirkumu grozs